Privacyverklaring

Verklaring bescherming van persoonsgegevens van klanten, partners en leveranciers van Vloemans Care vzw.

Laatst gewijzigd op 15/04/2019


Vloemans Care vzw verwerkt verschillende persoonsgegevens van, klanten, partners en leveranciers in het kader van haar dienstverlening. Vloemans Care vzw gaat op een veilige en confidentiële wijze om met de verwerking van deze persoonsgegevens en respecteert hierbij de Europese Verordening 2016/679 m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring informeert u als klant, partner en/of leverancier over wat Vloemans Care vzw doet met de persoonsgegevens die zij verzamelt en over uw rechten inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring geeft weer met welk(e) doel(en) persoonsgegevens worden verwerkt, welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan en welke rechten u als betrokkene kunt uitoefenen.

1. Identiteit van de organisatie

Vloemans Care vzw
Schutterstraat 17 bus 1
2370 Arendonk
e-mail: info[ad]vloemanscare.be
014 58 01 58


2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Vloemans Care vzw verwerkt de persoonsgegevens die u ons meedeelt via het (online) contactformulier, telefonisch, via een overeenkomst, bij een bestelling of bij de aanvang van een samenwerking.

Het gaat om volgende gegevens:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer, enz.
 • Bankrekeningnummer
 • Andere gegevens (indien van toepassing): dossiernummer VAPH, gebruikersnummer Sodexo

Vloemans Care vzw verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens over u (zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen of seksuele geaardheid).  Vloemans Care vzw bewaart enkel gezondheidsgegevens en persoonlijke kenmerken over u voor zover relevant voor onze dienstverlening en mits uw toestemming.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen voldoen aan de overeenkomst en het verwerkingsdoel zoals vermeld in artikel 3.


3. Waarvoor worden de persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt i.f.v. de klantenadministratie en -beheer en/of partner/leveranciersadministratie.
Zo verwerken we uw gegevens onder andere om/voor:

 • het beheren van uw dossier
 • het opvolgen en beheren van geleverde prestaties
 • het verwerken van de dienstencheques
 • de facturatie
 • uw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat Vloemans Care vzw haar diensten daar beter kan op afstemmen
 • om met u contact op te kunnen nemen bij vragen, wijzigingen, …
 • met u te communiceren over de activiteiten, diensten en ondersteuning van Vloemans Care vzw
 • het aanbod en kwaliteit te kunnen analyseren en verbeteren
 • statistische gegevens te verkrijgen
 • een archief bij te houden
 • aangepaste activiteiten of ondersteuning te kunnen bieden
 • verzekering bij schadegevallen

Vloemans Care vzw streeft optimalisatie en gebruiksvriendelijkheid na van haar informatieplatform en gegevenssystemen. Deze verklaring heeft ook betrekking op de verwerkingen in het kader van nieuwe functionaliteiten en diensten van Vloemans Care vzw, voor zover deze binnen bovenstaande doelstellingen van Vloemans Care vzw vallen.


4. Wat is de verwerkingsgrond van de verwerking?

Vloemans Care vzw verwerkt uw persoonsgegevens op basis van:

 • de overeenkomst die u aangaat of aangegaan bent met Vloemans Care vzw voor het gebruik/verstrekken van een of meerdere diensten, activiteiten of producten (bv klantenovereenkomst, aankoop of bestelling, leveren van producten of diensten,…)
 • het gerechtvaardigd belang om klanten, partners en leveranciers te informeren en te ondersteunen i.f.v. de dienstverlening
 • Voor verwerking van andere persoonsgegevens dan vermeld in punt 2 (bv. gezondheidsgegevens, foto’s, …) vragen we vooraf uw toestemming. Deze toestemming kan te alle tijden door u worden ingetrokken.

Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden waarnaar verwezen wordt en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.


5. Aan wie worden verzamelde persoonsgegevens overgemaakt?

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verdeeld naar of ter beschikking gesteld aan andere organisaties, met uitzondering van (cfr punt 3.)

 • organisaties aan wie de overdracht wettelijk verplicht is (bv. Overheidsinstanties, VAPH, RIZIV, dienstenchequebeheerder bv. Sodexo, belastingdienst, enz)
 • verwerkers en leveranciers voor de uitvoering van de diensten, activiteiten en producten die Vloemans Care vzw aanbiedt (bv. verzorgen en verspreiden van drukwerk en communicatie, verzekering, bank en betaaldiensten, …)
 • verwerkers en leveranciers voor gebruik van (geïntegreerde) hulpmiddelen/toepassingen/diensten (bv. webtoepassingen, hosting, IT-netwerk,…)

Met deze verwerkers en leveranciers maakt Vloemans Care vzw de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen (zie punt 8.). Vloemans Care vzw kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verdere verwerking van persoonsgegevens door die verwerkers of leveranciers.

Vloemans Care vzw verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Bezoeken aan onze website worden geregistreerd door Google Analytics, een webanalyse dienstverlening van Google Inc. Bij het verwerken van deze informatie, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, weet Vloemans Care vzw hoe haar website wordt gebruikt en hoe Vloemans Care vzw deze nog kan verbeteren. Meer info over het privacybeleid van Google vindt u op de website van Google


6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Vloemans Care vzw bewaart persoonsgegevens zo lang noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.


7. Wat zijn uw rechten als betrokkene?

U kunt uw persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren, ze laten verwijderen of overdragen. In bepaalde gevallen kunt u ook de verwerking ervan laten beperken.

Een verzoek hiervoor kan gericht worden aan info[ad]vloemanscare.be  Een verzoek zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 1 maand na verkrijging, worden beantwoord.

Meer informatie omtrent je rechten inzake bescherming van je persoonsgegevens vind je bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)


8. Vertrouwelijkheid, beheer en beveiliging

Vloemans Care vzw verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers.

Vloemans Care vzw bewaart en beheert deze gegevens in een beveiligde database van Vloemans Care vzw of desgevallend bij de verwerker van persoonsgegevens op servers in België of Nederland.

Vloemans Care vzw verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. De verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679 (GDPR of AVG) van 25 mei 2016.

Vloemans Care vzw heeft o.a. volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens Vloemans Care vzw kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding/discretieplicht daarvan
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • de medewerkers van Vloemans Care vzw zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens en van de privacyregels. Zij hebben een vertrouwlijkheidsovereenkomst met Vloemans Care vzw afgesloten.

Voor meer informatie over de beveiliging van door Vloemans Care vzw verzamelde persoonsgegevens, kun u contact opnemen met  info[ad]vloemanscare.be


9. Klachten

Bij indruk of aanwijzingen van misbruik of mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op via info[ad]vloemanscare.be of telefonisch 014 58 01 58. We helpen u zo snel mogelijk verder.

Hebt u toch nog vragen of geraakt u er niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via 0478 679375.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacycommissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).


10. Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) adviseert Vloemans Care vzw inzake de bescherming van persoonsgegevens van de betrokkenen. Contact: info[ad]vloemanscare.be


11. Wijziging privacyverklaring

Vloemans Care vzw kan haar privacyverklaring en haar beleid met betrekking tot persoonsgegevens wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op onze website.

We adviseren u om de verklaring geregeld opnieuw na te kijken.